પેટેનિસ

1. સતત ઉત્પાદન 2.3-ડાઇમિથિલ-1-બુટેનેબી 2.3-ડિમેથિલ-2-બુટીન

2. એન-બટાયલ હાઇડ્રોક્સિ એસિટેટના ઉત્પ્રેરક સંશ્લેષણ

3. વન-સ્ટેપ ઇથેરીફિકેશન દ્વારા કાર્બોક્સીમીથાયલ હાઇડ્રોક્સિઆકાયલ ગ્વાર્ગમ પાવડરની તૈયારી

4. આલ્ફા પિનેન દ્વારા કhenમ્ફેનની તૈયારી

5. ઓછી સ્નિગ્ધતા સાથે કેટેનિક ગવાર પાવડરની તૈયારી

6. આલ્ફા પિનેન દ્વારા કhenમ્ફેનની તૈયારી

7. મિથાઈલમેથાક્રીલેટ અને મિથેનોલ મિશ્રણમાંથી મેથેનોલ કાractionવાનો માર્ગ

8. બ્યુટાડિઅનના સાયક્લાઇઝેશન દ્વારા 1. 5-સાયક્લોક્ટેડાઇનની તૈયારી

9. ગ્લાયસીડિલની તૈયારી માટેની એક પદ્ધતિ

10. બુટાડીએન અને 2-એથિહાઇક્સિલ એક્રિલેટ દ્વારા 3-સાયક્લોહેક્સિન -1-કાર્બોક્સાઇલિક એસિડ 2-એથિહxyક્સિએસ્ટર તૈયાર કરવાની એક પદ્ધતિ